Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

miasto Sochaczew

Sochaczew, jedna z najstarszych miejscowości regionu mazowieckiego położona
w jego zachodniej części, w dolinie Bzury, liczy obecnie 37,5 tys. mieszkańców. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny na międzynarodowej trasie kolejowej E-20 i drogowej nr 2 (Berlin – Warszawa – Moskwa). Tędy przebiegają również drogi do Łodzi, Płocka, Wyszogrodu, Mszczonowa i Skierniewic. Sochaczew jest siedzibą władz miejskich, gminnych i powiatowych, stanowi ośrodek rozwoju o znaczeniu subregionalnym. Powierzchnia miasta wynosi 2.613 ha, a struktura terenu jest dość nietypowa jak na gminę miejską, ponieważ 54,57% zajmują grunty rolne, tereny zurbanizowane 37,82%, lasy i grunty leśne 4,74 %, zaś nieużytki stanowią 2,87% terenu miasta. W ostatnich latach Sochaczew rozwija się dynamicznie oraz zmienia swój wizerunek pod względem estetycznym i gospodarczo-ekonomicznym. Kierunkiem działania, jaki wyznaczyły sobie władze miasta, jest otwarcie Sochaczewa na ruch turystyczny, ukazanie bogatej historii ziemi sochaczewskiej oraz jej zabytków. Na przełomie ostatnich lat miasto uhonorowane zostało wieloma nagrodami, w tym m.in.: 5-krotnie tytułem Gmina Fair Play, Mazowiecką Nagrodą Jakości oraz tytułem Profesjonalnej Gminy Przyjaznej Inwestorom. Od 2004 roku w Urzędzie Miejskim wdrożony jest także Systemu Zarządzania Jakością 9001 – 2001. Miasto w 2009 roku uplasowało się również na bardzo wysokim, 25 miejscu w Złotej Setce Samorządów Rzeczpospolitej.

Profil gospodarczy

Profil gospodarczy Sochaczewa określają głownie małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne oraz usługowe (łącznie ok. 4858 podmiotów gospodarczych). Zajmują się one głównie produkcją i usługami w branżach takich jak: transport, dystrybucja paliw, handel artykułami spożywczymi i przemysłowymi, produkcja odzieży, tworzyw sztucznych, produkcja owoców i warzyw. Rejon sochaczewski wyróżnia się dużą ilością firm transportowych, które zasięgiem swoich usług i produkcji obejmują rynek całego kraju i Europy.
O atrakcyjności miasta decyduje głównie jego położenie oraz dobre połączenia krajowe i międzynarodowe, odbywające się po trasie komunikacyjnej A2, łączącej wschód i zachód Europy. Wieloletnie tradycje w branżach przemysłu chemicznego i przetwórstwa rolno-spożywczego nadal wyznaczają profil firm i produkcji w mieście, które zasięgiem swoich usług obejmują teren całej Polski i Europy.

Atrakcje turystyczne i walory przyrodnicze
Sochaczew, od początku swego istnienia, był ważnym punktem obronnym rejonu. Niegdyś, na malowniczo położonym wzgórzu wznosił się tutaj Zamek Książąt Mazowieckich, z którego do dzisiaj pozostały już tylko ruiny. Zamek wzniesiony został około połowy XIV w. Obecnie górujące nad doliną Bzury ruiny stanowią malowniczy element krajobrazu. U podnóża wzgórza zamkowego, od strony miasta, znajduje się amfiteatr z muszlą koncertową – miejsce wielu plenerowych imprez kulturalnych, a także duży pas terenów zielonych nad samym brzegiem rzeki. W centrum, na odnowionym Placu Kościuszki, w klasycystycznym budynku dawnego ratusza mieści się Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, które w swoich zbiorach posiada pamiątki po największej bitwie kampanii wrześniowej 1939 roku w okolicach Sochaczewa. Dla miłośników kolei i nie tylko swoje eksponaty prezentuje Muzeum Kolei Wąskotorowej. Podziwiać tu można największy zbiór taboru wąskotorowego w Europie, a w okresie letnim można wybrać się na wycieczkę zabytkowym pociągiem, który dociera na skraj Puszczy Kampinoskiej. Niewątpliwie najważniejszą atrakcją jest położona nieopodal miasta Żelazowa Wola. Tu, w 1810 roku przyszedł na świat wybitny polski kompozytor Fryderyk Chopin. W Sochaczewie kompozytor zagrał swoje kompozycje, a dzisiaj, obok tego miejsca, znajduje się park, w którym mieszkańcy Sochaczewa ufundowali pomnik-obelisk ozdobiony medalionem z brązu, przedstawiającym profil głowy Fryderyka Chopina. Walory turystyczne Sochaczewa mają głównie znaczenie lokalne, istnieje jednak kilka obiektów, które znalazły się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: klasycystyczny Dwór Czerwonka w zabytkowym Parku Garbolewskiego przy ul. Głowackiego zbudowany ok. 1800 r. Obecnie dwór jest siedzibą Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Park jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Ponadto Dwór Gawłów, Cmentarz Wojenny z II wojny światowej przy Al. 600-lecia w Trojanowie, Cmentarz rzymsko – katolicki przy ul. Traugutta, Kaplica Tomickich i Kaplica prawosławna na w/w cmentarzu. Cmentarz parafii św. Wawrzyńca powstał około 1830 r.; znajdująca się na nim klasycystyczna kaplica Tomickich wzniesiona została około połowy XIX w., a kaplica prawosławna pochodzi 1914 r. Znajduje się tam kilkadziesiąt nagrobków z XIX w. i początków XX, kwatery żołnierzy września 1939 r. z mogiłą dowódcy obrony Sochaczewa majora Feliksa Kozubowskiego. Inne interesujące miejsca to Kościół rzymsko–katolicki p.w. NMP w Trojanowie i Hale targowe, klasycystyczne Kramnice wzniesione w latach 1828–1833 przy ul. Warszawskiej. Ciekawym zabytkiem jest kaplica mahometańska, grobowiec mułły wzniesiony w I połowie XIX w. na terenie byłego cmentarza muzułmańskiego (obecnie teren Liceum Ogólnokształcącego), zbudowany z cegły na planie koła. W Sochaczewie jest też mający dużą wartość historyczną Cmentarz Żydowski, założony prawdopodobnie w XV w. Należy on do najstarszych nekropolii żydowskich w Polsce i jest to miejsce pochówku znanego “Cadyka z Sochaczewa“ Abrahama Bornszteina.

Historia
Miasto Sochaczew jest jedną z najstarszych miejscowości regionu mazowieckiego. W X i XI w. leżąc na skrzyżowaniu kilku szlaków handlowych, stało się ważnym ośrodkiem handlowym. Od 1221 roku Sochaczew był siedzibą kasztelana, a za rządów książąt mazowieckich nadano mu prawa miejskie. Stał się miastem ludnym, o rozwiniętym rzemiośle (mieściły się tu wówczas 22 cechy rzemieślnicze). W 1377 r. książę Siemowit III wydał w Sochaczewie statuty mazowieckie (będące pierwszym takim zbiorem dla całego Mazowsza). Książę zreformował również administrację swych dóbr, wprowadzając urząd starosty.
Upadek Sochaczewa rozpoczął się pod koniec XVIII w., a utrwalony został przez kolejne pożary w 1808 i w 1818 r. Mimo tego, dogodne położenie miasta rokowało jego ponowny rozwój i do powstania listopadowego władze Królestwa Polskiego czyniły znaczne nakłady finansowe na rozbudowę i rozwój Sochaczewa. Dzięki temu w 1824 r. wytyczono nowy układ urbanistyczny miasta, zbudowano nową groblę i most na Bzurze. Druga połowa XIX w. była kolejnym niepomyślnym okresem dla Sochaczewa. Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców miasta była uprawa zbóż, w związku z czym mieszkańcy odczuli szczególnie dotkliwie lata kryzysu agrarnego (1880–1895) Dodatkowym czynnikiem, który pogłębił trudności gospodarcze, był brak połączeń kolejowych i słaby rozwój przemysłu. Linia kolejowa przechodząca przez Sochaczew, a łącząca Warszawę z Łodzią i Kaliszem została zbudowana około 1903 r., podczas gdy Skierniewice i Łowicz posiadały takie połączenia już w latach 40. XIX w. Także I wojna światowa przyniosła miastu wiele zniszczeń i strat. Od grudnia 1914 r. do lipca 1915 r. Sochaczew był terenem zaciętych walk pozycyjnych na linii frontu niemiecko-rosyjskiego, przechodzącego wzdłuż rzek Bzury i Rawki.
II wojna światowa przyniosła kolejne zniszczenia. Już od pierwszych dni okupacji hitlerowcy rozpoczęli terror wobec ludności Sochaczewa. Wymordowali większość ludności żydowskiej, która stanowiła prawie 1/4 ludności miasta. 17. stycznia 1945 Sochaczew został zajęty przez jednostki Armii Czerwonej, które rozbiły znajdujące się tu oddziały niemieckie. Za bohaterską postawę swych mieszkańców w latach II wojny światowej miasto odznaczono w 1985 r. Krzyżem Grunwaldu III Klasy.
W okresie powojennym postępowało szybkie uprzemysłowienie miasta. W Sochaczewie powstawały i rozwijały się zakłady przemysłowe m.in. Energomontaż Północ, ZCB Plecewice. Rozwijało się także budownictwo, głównie spółdzielcze, a także szeroko pojęty handel i usługi. Obszar miasta powiększył się o przyłączony w 1977 roku Chodaków, który dzięki Zakładom „Chemitex” stał się przemysłową dzielnicą miasta. Do 1975 roku miasto było siedzibą powiatu, którą to funkcję odzyskało po reformie administracji w 1999 roku.

Urząd Miejski w Sochaczewie
www.sochaczew.pl
96-500 Sochaczew, ul. 1. Maja 16
tel. (46) 862-22-75, fax 862-26-02
e-mail: sekretariat@sochaczew.pl
Burmistrz: Piotr Osiecki
Przew. Rady Miejskiej: Sylwester Kaczmarek
Sekretarz: Andrzej Wierzbicki

Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie