Ogłoszenia:

Zapraszamy na nową stronę internetową

http://www.powiatsochaczew.pl

         

Organizacja ruchu

ZATWIERDZENIE PROJEKTU STAŁEJ LUB CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
OPIS SPRAWY / ZADANIA :

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg powiatowych i gminnych Powiatu Myślenickiego wszczyna się na wniosek niżej wymienionych jednostek.

Po rozpatrzeniu złożonego projektu organizacji ruchu organ zarządzający ruchem może:

zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części: bez zmian, po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu;
odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek;
odrzucić projekt.


KOGO DOTYCZY :

Projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

zarząd drogi;
organ zarządzający ruchem;
inwestor lub jednostka, a w szczególności: kolejowe jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjne prowadzące prace w pasie drogowym, zainteresowani przedsiębiorcy, organizacje turystyczne;
osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w rozporządzeniu.


WYMAGANE DOKUMENTY :

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
parametry geometrii drogi;
program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
nazwisko i podpis projektanta.
W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego zawierającego:
opis techniczny zawierający charakterystykę robót;
powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.
Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:
komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,
zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne oraz w przypadku projektu uproszczonego w przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności.
Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać dołączenia do projektu:
profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu.

OPŁATY :

OPŁATY: BRAK.
(17 zł w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Informacje adresowe, oraz rachunki bankowe

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
ul. M.J.Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

mgr Robert Szewczyk
e-mail: rszewczyk@powiat.sochaczew.pl
Pokój nr 2
Tel: 046 8641839

Dyrektor Wydziału mgr Paweł Masłowski


MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY :
Sprawy niewymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Podstawa prawna ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 35.

PODSTAWA PRAWNA :

art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr. 108 poz. 908)
§3 ust.3 i §6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. z 2003r. nr. 177 poz.1729)


TRYB ODWOŁAWCZY :

Brak jest prawa materialnego upoważniającej organ administracji publicznej do wydania decyzji w kwestii zatwierdzenia lub zmiany organizacji ruchu, to z kolei powoduje, że decyzja zarządzającego ruchem o zatwierdzeniu organizacji ruchu nie podlega zaskarżeniu w trybie przewidzianym dla decyzji administracyjnych.

Organem sprawującym nadzór nad zarządzaniem ruchem jest Wojewoda, który dokonuje oceny organizacji ruchu w zakresie:

zgodności z obowiązującymi przepisami,
bezpieczeństwa ruchu drogowego;
rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu, biorąc pod uwagę interes ogólnospołeczny oraz konieczność zapewnienia ruchu tranzytowego.

Podst. prawna : art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami); oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U. z 2003r. nr. 177 poz.1729)

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE :

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
W przypadku, robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o planowanym rozpoczęciu prac, podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem.

wniosek_o_zat_org_ruchu.doc
Copyright © 2010 Starostwo Powiatowe w Sochaczewie